REGULAMIN GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO

PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA Paulina Marks-Lipecka

 1. Gabinet Prywatna Praktyka Psychologiczna Paulina Marks-Lipecka  realizuje pomoc psychologiczną w ramach diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży, jak również pomoc psychologiczną dla dorosłych w ramach diagnozy, konsultacji, psychoedukacji, wsparcia rodzicielskiego.

 2. Wizyty konsultacyjne/diagnostyczne/ terapeutyczne/psychoedukacyjne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.

 3. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.

 4. Wizyta pierwszorazowa przebiega wyłącznie w obecności psychologa i rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów dziecka, chyba że za zgodą psychologa (po wcześniejszym ustaleniu) może w nich uczestniczyć dziecko.

 5. Psycholog może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.

 6. Psycholog ma prawo do odmówienia udzielenia konsultacji czy wsparcia terapeutycznego w przypadku niedostatecznego stanu zdrowia klienta/rodzica dziecka czy dziecka.

 7. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy, terapii, konsultacji.

 8. Psycholog zapewnia również dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania rodzica/opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał jest istotna dla dalszego procesu terapeutycznego, bądź zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.

 9. Klient bądź rodzic/opiekun dziecka ma prawo do uzyskania opinii lub/i zaświadczenia dotyczącego zinterpretowanych wyników diagnozy czy prowadzonego procesu terapii.

 10. Psycholog nie udostępnia klientowi ani rodzicowi/opiekunowi dziecka wyników surowych testów diagnostycznych czy surowych danych obserwacyjnych, jak również wytworów w tym notatek terapeutycznych (jeśli takowe istnieją – psycholog nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji), które nie zostały poddane procesowi interpretacji (zapis o ochronie metod i technik pracy psychologa oraz tajemnicy zawodowej regulowane przed kodeks etyczno-zawodowy psychologa pkt 11.2).

 11. Klient/rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które są niezbędne do udzielenia adekwatnej pomocy.

 12. Psycholog ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii. W przypadku dzieci – po zakończonych zajęciach terapeutycznych rodzic/opiekun ma prawo do ich 10-minutowego omówienia. W sytuacji gdy jest to niemożliwe z powodu niedostępności rodzica, rodzic/opiekun chcąc uzyskać informacje jest zobowiązany do umówienia się na odrębną wizytę. Jeśli jest możliwe wydłużenie czasu za zgodą i dostępnością psychologa klient jest zobowiązany opłacić każdą nowo rozpoczętą godzinę konsultacji. Omówienia telefoniczne po spotkaniu prowadzi się w toku wyjątkowym za zgodą i dostępnością psychologa. Czas trwania omówienia telefonicznego nie przekracza 10 min.

 13. Czas trwania pierwszej konsultacji to 50min. Czas trwania badania diagnostycznego jest zależny od jego typu i wynosi od 50 do 120 min. (klient/rodzic/opiekun zawsze jest informowany o przewidywanym czasie trwania). Czas trwania dodatkowych konsultacji terapeutycznych/zajęć terapeutycznych to 50 min.

 14. Psycholog może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.

 15. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania, odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie 792 546 386 lub poprzez Messenger FB lub portal znanylekarz.pl.

 16. Przed pierwszą wizytą klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności Gabinetu Prywatna Praktyka Psychologiczna Paulina Marks-Lipecka  – dostępne na stronie www.marks-lipecka.pl oraz w gabinecie.

 17. Klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe, najlepiej najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty 100% ustalonej ceny. Również psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu. Odwołanie wizyty przez klienta na mniej niż 24h skutkuje koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100%.

 18. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy psychologa, spotkanie jest przedłużane o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji lub przy następnej wizycie; jeśli nie ma takiej możliwości cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu spóźnienia. Jeśli spóźnienie nastąpi z winy klienta, jeśli jest taka możliwość będzie przedłużone, jeśli nie ma takiej możliwości zakończy się w przewidzianym czasie i klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę normalną kwotę.

 19. Usługi świadczone są odpłatnie. W celu zarezerwowania wizyty należy dokonać płatności przelewem na numer konta 77 1090 2620 0000 0001 1296 6249 lub w przypadku rezerwacji wizyty za pośrednictwem strony znanylekarz.pl płatności dokonuje się poprzez zintegrowany z portalem system. Istnieje możliwość odwołania wizyty do 24 h przed jej rozpoczęciem, wówczas zwracany jest cały koszt wizyty. W przypadku odwołania wizyty w okresie krótszym niż 24 h przed jej realizacją kwota nie podlega zwrotowi. 

 20. Klient/rodzic/opiekun dziecka odpowiada za ewentualne uszkodzenia mienia na poziomie poczekalni oraz pomieszczenia diagnostyczno-terapeutycznego. Wszelkie uszkodzenia klient powinien niezwłocznie zgłosić psychologowi. Klient/rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek pozostawienia porządku w poczekalni w takim stanie, jakim go zastał przychodząc na wizytę. Jeśli psycholog zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w użytkowaniu miejsc udostępnionych w gabinecie, ma prawo do zażądania od klienta niezwłocznego doprowadzenia pomieszczenia do stanu uprzedniej używalności.

 21. Młodzież powyżej 15 rż. Po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem może przychodzić na spotkania bez obecności rodzica lub opiekuna.

 22. W trakcie urlopu kontakt z psychologiem może być utrudniony.  

 23. Gabinet Prywatna Praktyka Psychologiczna Paulina Marks-Lipecka  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie psychologicznym lub na stronie internetowej.

 24. Korzystanie z usług Gabinetu Prywatna Praktyka Psychologiczna Paulina Marks-Lipecka  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.  

mgr Paulina Marks-Lipecka

Znany lekarz - umów wizytę

Paulina Marks-Lipecka - ZnanyLekarz.pl

Adres

ul. Dworcowa 51-53, lok. 1 (2 piętro)
86-300 Grudziądz

Kontakt

Menu

Obserwuj

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.